Καθαρισμός δικτύων θέρμανσης

Σε κάθε αστική περιοχή ο κύριος όγκος των εκπομπών CO2 προέρχεται από τα σπίτια, θέρμανση – ζεστό νερό – μαγείρεμα. Η θέρμανση συμμετέχει με το υψηλότερο ποσοστό. H θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων για την επεξεργασία του νερού των εγκαταστάσεων θα είχε σημαντικά αποτελέσματα έναντι περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Το 60% των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, με αποτέλεσμα τα περισσότερα να είναι εξοπλισμένα με παλιές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παρουσιάζοντας χαμηλή ενεργειακή απόδοση.

Τα νέα συστήματα θέρμανσης και ψύξης πρέπει να καθαρίζονται πριν από την έναρξη της χρήσης τους.


Προκαταρκτικός καθαρισμός νέων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης

Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίσετε τα υπολείμματα από το σύστημα προτού τεθεί σε λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και υλοποίησης του έργου, στο σύστημα μπορεί να εισχωρήσουν προϊόντα διάβρωσης, υπολείμματα κατασκευής (αλοιφές κολλήσεις), μικροβιακές σκωρίες και άλλου είδους ρύπανση.

Η αποτελεσματική αναστολή της διάβρωσης θα επεκτείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής ενός συστήματος και θα αποτρέψει μελλοντικά προβλήματα ρύπανσης, ωστόσο, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας αναστολέας διάβρωσης, οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να έχουν καθαριστεί για να επιτραπεί η δημιουργία ενός ισχυρού προσκολλητικού φιλμ στα μέταλλα με αναστολέα Long Life 100.


Καθαρισμός με Long Life 300 για την προετοιμασία των μεταλλικών επιφανειών, και παθητικοποίηση με Long Life 100 αναστολέα διάβρωσης.

Η διαδικασία είναι απαραίτητη αφενός για τη κινητοποίηση των εναποθέσεων και των αιωρουμένων στερεών έτσι ώστε να μπορούν να ξεπλυθούν από το σύστημα πριν από την λειτουργία της εγκατάστασης, και αφετέρου η αναστολή διάβρωσης όπου θα επεκτείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Καθαρισμός για παλαιά(υφιστάμενα) συστήματα θέρμανσης και ψύξης

Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση σωμάτων περιέχει κατάλοιπα (σκουριά, λάσπη, μικροοργανισμούς κ.α.) οφειλόμενα από την αρχική πλήρωση του νερού αρχίζοντας σταδιακά την διαδικασία εσωτερικής διάβρωσης των μετάλλων με αποτέλεσμα την δημιουργία οξειδίων γνωστό ως μαγνητίτη «λάσπη» τα οποία μειώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος θέρμανσης με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση έως και 60%.

Η μη επεξεργασία νερού οδηγεί τα παλαιά συστήματα θέρμανσης και ψύξης στην έμφραξη των σωληνώσεων, σωμάτων, ρυθμιστικών διακοπτών, λεβήτων, με προϊόντα διάβρωσης μειώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα τους.

Το κόστος και η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος που δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε είναι τεράστιο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η θέρμανση και η ψύξη μπορούν να αποκατασταθούν πολύ αποτελεσματικά με τα χημικά καθαριστικά της GEL Hydrotechnology.

Αφού το σύστημα έχει πλυθεί και είναι καθαρό, οι αναστολείς διάβρωσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν καλά για πολλά ακόμη χρόνια.

Προκαταρκτικός καθαρισμός πρέπει να διενεργείται πάντα για να μηδενιστεί η πιθανότητα προβλημάτων κατά την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, βάσει σχετικών προδιαγραφών (pre-commission cleaning).

Εξοικονομήστε από 18% έως 50% του καυσίμου που σπαταλάτε με το πλύσιμο εγκαταστάσεων με τη μέθοδο Superflush των αντλιών Gel Superflush 40 σε συνδυασμό με τα καθαριστικά Long Life. Με την μέθοδο αυτή καταφέρνουμε να πλύνουμε αποτελεσματικά μία εγκατάσταση από 2 έως 4 ώρες.

Πριν και μετά την χρήση του Super Flush:

Ένα παράδειγμα των βασικών σταδίων Χημικού Καθαρισμού ενός Λέβητα και του απαραίτητου χρόνου περιλαμβάνει τα κατωτέρω στάδια:

 • Απομόνωση της εγκατάστασης π.χ. του λέβητα.
 • Συνδεσμολογία του δικτύου ανά-κυκλοφορίας (αντλίας superflush – πλαστικές σωλήνες) με τον λέβητα.
 • Προκαταρκτικός έλεγχος για διαρροές κυκλοφορώντας μόνο νερό και όχι χημικά.
 • Ανά-κυκλοφορία των διαλυμάτων των χημικών προϊόντων.
 • Εκκένωση μολυσμένων νερών , εξουδετέρωση των αποβλήτων και απομάκρυνση των προς νόμιμο κατεύθυνση.
 • Εξουδετέρωση των επιφανειών των λεβήτων, σωληνώσεων, σωμάτων και πλύσιμο μέχρι πλήρους απομάκρυνσης των υπολειμμάτων μαγνητίτη ή ανθρακικού ασβεστίου.

Καθαρισμός από άλατα

 • Καθ’ όλη την διάρκεια του χημικού καθαρισμού απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της εργασίας.
 • Η εταιρία που έχει αναλάβει τον χημικό καθαρισμό οφείλει να διαθέτει καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
 • Απαιτούνται επιβλέποντες μηχανικοί και τεχνίτες, καθότι η εργασία του χημικού καθαρισμού μετά την έναρξη της δεν είναι δυνατόν να διακοπεί αλλά πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την περάτωση της.
 • Πολλές φορές απαιτούνται ειδικευμένοι Χημικοί Μηχανικοί καθώς και Μηχανικοί Ασφαλείας, ανάλογα με την σοβαρότητα της εργασίας και σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Επιλογή και χρήση χημικών υλικών

 • Σαν γενικός κανόνας μπορεί να σημειωθεί ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν πολλές επιλογές κατάλληλων χημικών προϊόντων.
 • Καθοριστικοί παράγοντες στην επιλογή είναι η φύση των αποθέσεων, το κόστος, η δραστικότητα, η τοξικότητα και η διαβρωτικότητα των χημικών προϊόντων και τέλος η ασφάλεια των εργαζομένων και εγκαταστάσεων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.

Τα περισσότερα από αυτά τα χημικά προϊόντα ανήκουν στην κατηγόρια των επικίνδυνων (hazardous), συνεπώς για λόγους ασφάλειας, πρέπει:

 • Να είναι τα κατάλληλα ως προς την αποτελεσματικότητα και συγχρόνως να μη προκαλούν διάβρωση και φθορά των μετάλλων.
 • Να χρησιμοποιούνται με μέγιστη προσοχή ως επικίνδυνα.
 • Να μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε συνδυασμό με την γνώση των μέτρων ασφάλειας των εργαζόμενων.
 • Να διατίθενται σε συνδυασμό με πλήρη γνώση πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος και μέτρων καταπολέμησης ρύπανσης σε περίπτωση διαρροής.

Εφαρμογές συστημάτων HVAC

Η Elite Therm προμηθεύει μια σειρά από υψηλής ποιότητας χημικά προϊόντα επεξεργασίας νερού για εφαρμογές συστημάτων HVAC.

Χωρίς αποτελεσματική χημική επεξεργασία, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης HVAC “μπλοκάρουν” με αποθέσεις ή γίνεται αναποτελεσματική και ενεργοβόρα η λειτουργία του λόγω διάβρωσης.

Το νερό μπορεί εύκολα να γίνει κόκκινο και ανασφαλή στα συστήματα ψύξης, τα ντους και τα χαρακτηριστικά του νερού μπορεί να αποτελέσουν έδαφος αναπαραγωγής επικίνδυνων βακτηρίων γνωστά ως Legionella.

Η Elite Therm προμηθεύει μια σειρά από υψηλής ποιότητας χημικών καθαριστικών και χημικών ουσιών καθαρισμού του νερού και των σωληνώσεων για την αντιμετώπιση του ανθρακικού ασβεστίου (άλατα).

Διαθέτουμε επίσης πρακτική εμπειρία απολύμανσης και καθαρισμού όλων των ειδών βιομηχανικών και εμπορικών συστημάτων νερού, οπότε αν δεν θέλετε να το κάνετε μόνοι σας, μπορούμε να σας προσφέρουμε την υπηρεσία με εξειδικευμένα συνεργεία.

Ενημερωθείτε σχετικά με τις υπηρεσίες αφαλάτωσης και χημικών καθαρισμού. Θυμηθείτε ότι η συγκέντρωση αλάτων λειτουργεί ως μονωτήρας και ότι σε συστήματα όπως οι λέβητες, πλυντήρια, σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσουν σημαντική πτώση της απόδοσης.

Παρέχονται όλες οι οδηγίες πλύσης, και ασφαλής απομάκρυνσης και απόρριψης των χημικών.

Οι αναστολείς διάβρωσης είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της μακροζωίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του κλειστού συστήματος θέρμανσης ή ψύξης.

Η αποτελεσματική αναστολή της διάβρωσης θα επεκτείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής ενός συστήματος και θα αποτρέψει μελλοντικά προβλήματα ρύπανσης, ωστόσο, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας αναστολέας διάβρωσης, οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει απαραιτήτως να έχουν καθαριστεί για να επιτραπεί η δημιουργία του ισχυρού προσκολλητικού φιλμ αναστολέα Long Life 100.

Μπορείτε να εμπιστευτείτε το έργο σας σε εμάς, είτε μπορούμε να σας προμηθεύσουμε τα ιδιαίτερα αποτελεσματικά χημικά μας και να σας επιτρέψουμε να διεκπεραιώσετε το έργο με τον υπεύθυνο εγκαταστάτη σας. Έχουμε χρόνια εμπειρίας για τον καθαρισμό όλων των ειδών τα οικιακά, βιομηχανικά και εμπορικά συστήματα συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, και άλλων κλειστών συστημάτων.

Η σειρά των χημικών καθαριστικών Long Life καθαρίζει και με κρύο νερό.

Η σειρά των καθαριστικών Long Life 410 & 800 για συστήματα που λειτουργούν με θερμαντικά σώματα και η σειρά Long Life 400 για ενδοδαπέδια συστήματα είναι τα πλέον κατάλληλα καθαριστικά, και μπορούν να αποκαταστήσουν τη ροή και μεταφορά θερμότητας ακόμα και στα πιο βαριά ρυπογόνα συστήματα χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία (π.χ. αύξηση της θερμοκρασίας του νερού προκειμένου να γίνει δραστικό το χημικό).

Πάντα δίπλα σας για κάθε απαίτηση έργου!


Η EliteTherm είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία έχετε για συστήματα επεξεργασίας νερού και για τον καθαρισμό συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Τηλέφωνα: +30 (2310) 639-013 / +30 (2310) 639-015