Καθαρισμός ηλιοθερμικών συστημάτων

Καθαρίστε και προστατεύστε το ηλιοθερμικό σας σύστημα από λάσπη, ιζήματα και παγετό.