Καταχώρηση εγγύησης

Για την έγκυρη καταχώρηση της εγγύησης είναι απαραίτητη η πλύση της εγκατάστασης πριν την πρώτη έναυση, η εφαρμογή αντιδιαβρωτικού υγρού και η τοποθέτηση μαγνητικού φίλτρου σύμφωνα με το πρότυπο BS7593: 1992.

Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις των εγγυήσεων

Ο αγοραστής του λέβητα έχει τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Basic κατά το πρώτο έτος της καταχώρησης.

Η τιμή του προγράμματος φροντίδας δύναται να επιλεχθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναυσης προκειμένου να ισχύουν τα επιπλέον έτη επέκτασης και περιλαμβάνει το κόστος μιας ετήσιας συντήρησης λέβητα με σημαντικές πρόσθετες καλύψεις και ελέγχους.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της εμπορικής εγγύησης του λέβητα Radiant.


Η καταχώρηση γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον υπεύθυνο συντηρητή. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε ή να κάνετε εγγραφή για να συνεχίσετε.

Σύνδεση / Εγγραφή

Όροι και προϋποθέσεις νομικής εγγύησης

Ως νομική εγγύηση ορίζεται η ευθύνη που έχει ο πωλητής αν το προϊόν, κατά την παράδοσή του στον καταναλωτή, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά περιγράφονται από τον πωλητή. Η διάρκεια της νομικής εγγύησης για καινούργια προϊόντα είναι δύο (2) χρόνια.

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται και παρέχονται από την RADIANT BRUCIATORI spa, είναι εγγυημένα έναντι υλικών ή κατασκευαστικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης (Manufacturer’s Guarantee), για δύο (2) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης και δύο (2) έτη για τα ηλεκτρολογικά – ηλεκτρονικά μέρη.

Το προϊόν πρέπει να αγοραστεί μόνο από το δίκτυο συνεργατών της EliteTherm και να εγκατασταθεί σε μία από τις ακόλουθες περιοχές(νομούς) Β. Ελλάδας: Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Θεσπρωτία, Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Ιωάννινα, Πιερία, Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος.

 • Για επίτοιχες μονάδες θέρμανσης και παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης έως και 34kw με την επωνυμία RADIANT της εταιρείας EliteTherm, νόμιμου εμπορικού αντιπροσώπου Β. Ελλάδας,  συνοδευόμενες με σχετικό παραστατικό αγοράς και αντίστοιχο σειριακό αριθμό.
 • Για εγκατάσταση που έγινε με βάση το τεχνικό εγχειρίδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή χωρίς να έχει γίνει καμία τροποποίηση σε εξαρτήματα του λέβητα ή στην συνδεσμολογία του.
 • Για εγκατάσταση που πλύθηκε, ελέγχθηκε και συντηρήθηκε με χημικά καθαριστικά. Η τοποθέτηση ειδικού μαγνητικού φίλτρου πρέπει να θεωρείται απαραίτητη γιατί λειτουργεί ταυτόχρονα ως μέρος της αναβάθμισης του θερμοϋδραυλικού συστήματος για την προστασία του λέβητα από την είσοδο ιζημάτων.
 • Η πρώτη έναυση του προϊόντος πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης του κατασκευαστή, να έχει συμπληρωθεί το φύλλο ελέγχου-ρύθμισης και να συντηρείται ετησίως από εγκεκριμένο συνεργάτη της EliteTherm ή από πιστοποιημένο κατάλληλης ειδικότητας επαγγελματία. Η υπηρεσία (συντήρηση) μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες πριν ή μετά την αρχική εγκατάσταση του λέβητα χωρίς να ακυρωθεί η εγγύηση.
 • Όταν η φόρμα καταχώρησης εγγύησης έχει συμπληρωθεί πλήρως από τον αρμόδιο επαγγελματία που πραγματοποίησε την αρχική έναυση και έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά στην EliteTherm εντός 30 ημερών από την ημερομηνία “εκκίνησης της συσκευής”.
 • Άνευ χρέωσης επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων τα οποία κρίθηκαν ότι είναι ελαττωματικά από τον κατασκευαστή, θα επισκευάζονται ή θα αντικαθίστανται χωρίς υλικές και εργασιακές χρεώσεις,  υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε εξουσιοδοτήσει ή πραγματοποιήσει την επισκευή ή αντικατάσταση.
 • Άνευ χρέωσης επίσκεψη τεχνικού για διάγνωση βλάβης υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της εγγύησης από τον καταναλωτή.
 • Για χρονικό διάστημα 2 (δύο) ετών όλα τα μέρη του επίτοιχου λέβητα, εφόσον χρησιμοποιήθηκαν μαγνητικά φίλτρα και ελέγχθηκε το νερό της εγκατάστασης για τη μη παρουσία διάβρωσης, με την παροχή δωρεάν ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της βλάβης του λέβητα και σε καμία περίπτωση την αντικατάστασή του.
 • Βλάβες λεβήτων που δεν εγκαταστάθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και δεν ρυθμίστηκαν από τεχνικούς κατάλληλης ειδικότητας. Ειδικότερα, δεν καλύπτονται βλάβες προερχόμενες από ακατάλληλη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, από διαταραχές αερίου – ηλεκτρικού – υδραυλικού δικτύου και από ακραίες ατμοσφαιρικές – κλιματολογικές συνθήκες, για το σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ενδεικνυόμενα μέτρα.
 • Βλάβες λεβήτων σε εγκαταστάσεις που δεν πλύθηκαν με χημικά καθαριστικά πριν την πρώτη έναυση, δεν τοποθετήθηκε αντιδιαβρωτικό υγρό και δεν έγινε ετήσιος έλεγχος – συντήρηση του υδραυλικού δικτύου με έλεγχο σωστής συγκέντρωσης αντιδιαβρωτικού υγρού σύμφωνα με το πρότυπο BS7593: 1992.Βλάβες προκαλούμενες από επικαθήσεις αλάτων – νερό υψηλής σκληρότητας προκαλώντας διάβρωση.
 • Βλάβες εγκαταστάσεων ασύμβατων ως προς τη χρήση των προϊόντων βάση των τεχνικών τους προδιαγραφών (π.χ. τοποθέτηση αυτόματου πληρώσεως ή έλλειψη πρόσθετου δοχείου διαστολής βάση του υπολογιζόμενου όγκου νερού της εγκατάστασης).
 • Αποζημιώσεις πάσης φύσεως επακόλουθων ζημιών π.χ. φθορά κατά την απόρριψη όξινων συμπυκνωμάτων σε μάρμαρα ή πλακάκια από την μη ουδετεροποίηση τους.
 • Το κόστος της ετήσιας συντήρησης του λέβητα, και του ελέγχου ποιότητας νερού.
 • Οποιαδήποτε εργασία επισκευής μετά το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του λέβητα. Εξαιρούνται τα προγράμματα (συμβάσεις) τεχνικής υποστήριξης και φροντίδας, Premium Care και Elite Care.
 • Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες προσαρμογές που γίνονται στο προϊόν από τρίτους μη εγκεκριμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.
 • Εργασίες όπως, πλήρωση νερού στην εγκατάσταση και επαναφορά του προϊόντος σε κατάσταση λειτουργίας (RESET), διαρροή από υπερβολική πίεση νερού του συστήματος από λάθος του χρήστη, απόψυξη παγωμένων σωληνώσεων,  απόψυξη παγωμένων συμπυκνωμάτων, για οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση εργασιών αυτοεξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την υποστήριξη ή εναλλακτικά τηλεφωνήστε στον τεχνικό σας.
 • Οποιεσδήποτε ζημιές, είτε τυχαίες είτε αμέλειες, κακόβουλες ή άλλες.
 • Κλοπή ή απόπειρα κλοπής.
 • Οποιαδήποτε βλάβη στο οικιακό σύστημα ή βλάβη στο σύστημα θέρμανσης στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο λέβητας.
 • Οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή δαπάνες που προκαλούνται ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα επισκευής.
 • Όπου ο κατάλογος ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά.